vineri, 10 iulie 2009

Meditatie asupra Psalmului 11:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, ŞI NU SE AŞEAZĂ PE SCAUNUL CELOR BATJCORITORI!
   Dacă la sfatul celor răi nu stau şi pe cărarea celor păcătoşi nu mă opresc, trebuie să recunosc că pe scaunul celor batjocoritori am stat de multe ori! Când Dumnezeu ne înzestrează cu o inteligenţă peste medie sau prin eforturi în timp, perspicacitatea noastră a crescut acesta capcana  este una dintre cele mai uşoare în care cădem! În loc să atacăm idei cu contra argumente şi calm, politicos să explicăm celuilalt unde greşeşte, cum un bun prieten mă sfătuia cu insistenta, uşor cădem în păcatul de a pune etichete, de a râde, de a fi ironici cu cei care nu ştiu ceea ce ştim şi noi! Să fii învăţător nu e chiar atât de uşor, cum cred mulţi! Îţi trebuie răbdare, calm, stăpânire de sine şi înţelegere a punctului celuilalt de vedere!  
    Isus de multe ori în provocările la care a fost supus a răspuns minunat! În ispitirile "Împotrivitorului lui Dumnezeu " a replicat la propuneri cu versete din Biblie, la versete din Biblie răstălmăcite, cu alte versete de susţinere!  

 •     4:3 Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.
  4:4 Drept răspuns, Isus i-a zis:
  Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
  4:5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului,
  4:6 şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, că nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.
  4:7 De asemenea este scris, a zis Isus: Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.
  4:8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis:
  9 Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.
  4:10 Pleacă, Satano, i-a răspuns Isus. Căci este scris:
  Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.
 •   Pentru mine nu este important cine L-a ispitit, dacă l-a dus cineva undeva pe vreun munte sau nu sau doar a fost un test în mintea Lui, ci răspunsurile   lui Iisus! În nici unul din ele nu este ironic, nu-l ia la mişto pe interlocutor, cum deseori facem noi, ci îi replică cu aceleaşi arme, dar care îi justifică poziţia!
 •     În altă situaţie este ispitit:MARCU 2:14 Aceştia au venit, şi I-au zis: Învăţătorule, ştim că spui adevărul, şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor, şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?
  12:15 Să plătim sau să nu plătim? Isus le-a cunoscut făţărnicia, şi le-a răspuns:
  Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban ca să-l văd.
  12:16 I-au adus un ban; şi Isus i-a întrebat:
  Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale Cezarului, I-au răspuns ei.
  12:17 Atunci Isus le-a zis:
  Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.

 Din nou aceeaşi atitudine, nu-i ia la mişto, nu râde de ei, ci le dezvăluie intenţiile şi le da răspunsuri magnifice! Vă dau mai jos alte şi alte răspunsuri la fel de puternice, dar fără umbră de mişto, batjocură, poate doar de atenţionare şi indemn pentru cei neştiutori sau naivi, de cine să se păzească!

 •  Marcu 12:18 Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare:
  12:19 Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise: Dacă moare fratele cuiva, şi-i rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui, şi să ridice urmaş fratelui său.
  12:20 Erau dar şapte fraţi. Cel dintâi s-a însurat, şi a murit fără să lase urmaş.
  12:21 Al doilea a luat de nevastă pe văduvă, şi a murit fără să lase urmaş. Tot aşa şi al treilea.
  12:22 Şi nici unul din cei şapte n-a lăsat urmaş. După ei toţi, a murit şi femeia.
  12:23 La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toţi şapte au avut-o de nevastă.
  12:24 Drept răspuns, Isus le-a zis:
  Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?
  12:25 Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.
  12:26 În ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre Rug, ce i-a spus Dumnezeu, când a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?
  12:27 Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!

  12:28 Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine Saducheilor   a venit la El, şi L-a întrebat: Care este cea dintâi dintre toate poruncile?
  12:29 Isus i-a răspuns:
  Cea dintâi este aceasta: Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn;
  12:30 şi: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi.
  12:31 Iar a doua este următoarea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.

  12:32 Cărturarul I-a zis: Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El,
  12:33 şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele.
  12:34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis:
  Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu. Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
  12:35 Pe când învăţa pe norod în Templu, Isus a zis:
  Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David?
  12:36 Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.
  12:37 Deci chiar David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui? Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.

  12:38 În învăţătura, pe care le-o dădea, Isus le zicea:
  Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi, şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe.
  12:39 Ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi, şi după locurile dintâi la ospeţe;
  12:40 casele văduvelor le mănâncă, şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei.

  12:41 Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului, şi Se uita cum aruncă norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.
  12:42 A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan.
  12:43 Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi, şi le-a zis:
  Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie;
  12:44 căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.
  Priviţi ce înţelegere profundă a adevăratei pomeni către Dumnezeu! Acum se mai întreabă cineva, dacă Isus nu poate fi luat ca model? Eu zic că nu! Mă rog, asta e părerea mea! Eu am multe lucruri de schimbat în felul meu de a fi şi în caracterul meu! Faptul că prea des sunt ironic şi batjocoritor e unul dintre ele! Unii ar spune, fără să greşească prea mult, că sunt chiar nesimţit, deseori! Asta e adevărul! Mulţumesc lui Dumnezeu că am un exemplu! Pentru cei care se găsesc în aceeaşi oală cu mine, avem un exemplu! Să-l urmăm, chiar dacă credem sau nu că s-a născut din Fecioară Maria cu Duhul Sfânt, lucru neimportant pentru mine sau dacă s-a ridicat la ceruri după înviere! Astea sunt probleme de credinţă, din punctul meu de vedere, mai puţin importante decât felul cum interacţionam zilnic cu cei din jur şi Isus reacţionează minunat! De ce să nu învăţăm de la El?

Niciun comentariu: